Jak postupovat při podávání žádosti o finanční prostředky z FZŠ ČKP

  1. Žádost o poskytnutí prostředků z FZŠ ČKP se předkládá elektronicky prostřednictvím aplikace FZŠ Office vyplněním příslušného formuláře.

Lhůta pro podání žádosti je do 15. září kalendářního roku.

  1. Hodnocení žádostí

Hodnocení žádostí probíhá za účasti dvou expertních skupin (dopravně bezpečnostní a marketingová) v souladu s Kritérii a Programy vyhlášenými Komisí.

Komise posuzuje veškeré žádosti o prostředky z FZŠ na svém nejbližším zasedání (standardně v 1. polovině listopadu) uskutečněném po lhůtě pro jejich podání a zpracuje návrh na rozdělení prostředků z FZŠ jednotlivým žadatelům na následující kalendářní rok

Konečný návrh předkládá Komise správní radě ČKP, Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu dopravy ČR. Návrh je schválen, pokud k němu do 30 dnů ode dne jeho doručení kterýkoliv z orgánů nevysloví nesouhlas z důvodu rozporu určení prostředků z FZŠ s jeho určením podle zákona.

Další jednání Komise o konečné dorozdělení finančních prostředků pro daný kalendářní rok probíhá standardně v únoru.

  1. Vyrozumění všech žadatelů o finančních prostředky z FZŠ

Po odsouhlasení konečného rozdělení finančních prostředků vyrozumí ČKP všechny žadatele, zda byl jejich projekt vybrán k realizaci či nikoliv.

  1. Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z FZŠ

S vybranými žadateli je následně uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z FZŠ.

            Ve většině případů je výplata finančních prostředků rozdělena do několika splátek s ohledem na jednotlivé fáze harmonogramu projektu.

  1. Průběžné a závěrečné zprávy

jednou z podmínek pro poskytnutí prostředků z FZŠ je podávání průběžných, resp. závěrečných zpráv během realizace projektu. Průběžné, resp. závěrečné zprávy jsou podávány vždy k 28. únoru a 31. červenci.

Průběžné a závěrečné zprávy obsahují vyúčtování prostředků k aktuální fázi projektu a další relevantní dokumenty.

V případě neplnění projektu nebo jeho neúčelnosti může Komise projekt zastavit nebo ukončit a případně neposkytnout další prostředky nebo požadovat jejich vrácení.

  1. Kontroly

Komise je oprávněna provést kontrolu použití finančních prostředků z FZŠ, kdy příjemce finančních prostředků je povinen na vlastní náklady Komisi poskytnout veškeré informace a doklady týkající se použití prostředků z FZŠ a umožnit provedení kontroly použití prostředků FZŠ.

Kontrola je předem (v dohodnuté lhůtě) oznámena příjemci finančních prostředků z FZŠ a je prováděna zpravidla v sídle příjemce.

Podrobný postup při podávání žádosti o finanční prostředky z FZŠ ČKP je veden v Zásadách.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout